คาราบาวกรุ๊ป บอร์ดอนุมัติเสนอขายหุ้นกู้ ไม่เกิน 5 พันล้าน

คาราบาวกรุ๊ป บอร์ดอนุมัติเสนอขายหุ้นกู้ไม่เกิน 5 พันล้านบาท เตรียมชงที่ประชุมผู้ถือหุ้น 21 เม.ย. 2565 นี้ เพื่อปรับโครงสร้างต้นทุนทางการเงิน-ขยายธุรกิจ-ทุนหมุนเวียน

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ CBG รายงานตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 18 ก.พ. 2565 มีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันที่ 21 เม.ย. 2565 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้มูลค่ารวมไม่เกิน 5,000 ล้านบาท ที่ออกและเสนอขายในคราวเดียว และ/หรือหลายคราว เพื่อปรับโครงสร้างต้นทุนทางการเงินของบริษัท และขยายธุรกิจในอนาคต และ/หรือ เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

– หุ้นกู้ทุกประเภท รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้นกู้ ไม่ระบุชื่อผู้ถือ มีหรือไม่มีหลักประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และหุ้นกู้ด้อยสิทธิหรือหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว

– สกุลเงิน เงินบาท และ/หรือ เงินสกุลต่างประเทศ โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว

– มูลค่ารวมของหุ้นกู้ จำนวนเงินต้นของหุ้นกู้ที่ขออนุมัติในครั้งนี้ ไม่เกิน 5,000 ล้านบาท หรือเงินสกุลต่างประเทศในวงเงินเทียบเท่าเงินบาทจำนวนดังกล่าว เมื่อคำนวณรวมกับหุ้นกู้ของบริษัทที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมด ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ต้องมีจำนวนรวมกันไม่เกิน 6,500 ล้านบาท หรือเงินสกุลต่างประเทศในวงเงินเทียบเท่าเงินบาทจำนวนดังกล่าว

ทั้งนี้ วงเงินหุ้นกู้ที่ไถ่ถอนแล้วหรือที่บริษัทได้ทำการซื้อคืนจะนำมานับเป็นวงเงิน

หุ้นกู้ที่บริษัทสามารถทำการออกและเสนอขายได้ (Revolving Principal Basis) ในกรณีการออกหุ้นกู้เพื่อการ Refinancing หุ้นกู้เดิม (การออกหุ้นกู้ใหม่เพื่อชำระและ/หรือทดแทนหุ้นกู้เดิม) จำนวนเงินต้นของหุ้นกู้เดิมซึ่งจะถูกไถ่ถอนภายใน 30 วัน ทำการ หลังวันที่ออกและการเสนอขายหุ้นกู้ใหม่เพื่อการ Refinancing หุ้นกู้เดิมนั้นจะไม่นับเป็นส่วนหนึ่งของมูลค่ารวมของเงินต้นของหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนในการคำนวณวงเงินของหุ้นกู้ที่บริษัท สามารถทำการออกและเสนอขายได้

– อายุหุ้นกู้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

– อัตราดอกเบี้ย ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

– การเสนอขาย ทำการออกและเสนอขายหุ้นกู้ที่ไม่ใช่วัตถุประสงค์เพื่อการ Refinance ได้ภายใน 2 ปี โดยเป็นเสนอขายหุ้นกู้ในคราวเดียว และ/หรือ หลายคราว และ/หรือเป็นโครงการ ให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือให้แก่ผู้ลงทุน โดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือผู้ลงทุนประเภทสถาบันในประเทศ และ/หรือในต่างประเทศในคราวเดียวกัน หรือต่างคราวกัน

อ้างอิง
https://www.prachachat.net/finance